Nadace Anny Lindhové

Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří je mezivládní instituce, která vytváří spojení mezi občany, neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími v zemích kolem Středozemního moře. Jejím cílem je vybudovat důvěru a zlepšit vzájemnou toleranci.

Organizace byla založena v roce 2004 jako první nadace financována společně všemi 37 zeměmi tzv. euro-středomořského partnerství. EUROMED, dříve známý jako barcelonský proces, sdružuje země Evropské Unie a 16 partnerských zemí ze Středomoří a Blízkého východu.

Hlavním posláním nadace Anny Lindhové je podporovat dialog a porozumění mezi evropskou kulturou a kulturou Blízkého východu. Mezikulturní diskuse, spolupráce a vztahy jsou důležitým základem pro budování mezistátních vztahů na vládní úrovni. Prostřednictvím občanských sdružení se ALF (Anna Lindh Foundation) snaží zprostředkovat kontakt mezi jednotlivci rozdílných společností a kultur a napomáhat tak rozvoji vzájemných vazeb a harmonického soužití. ALF má charakter „sítě sítí“ , což znamená, že sdružuje organizace v rámci jednotlivých národních sítí, které jsou následně koordinovány na mezinárodní úrovni prostřednictvím centra v egyptské Alexandrii. Nadace sdružuje především nevládní organizace činné v rámci třetího kulturního koše barcelonského procesu. Hlavními obory sdružených organizací jsou: vzdělávání, kultura, věda, komunikace a přístup k mládeži. Celá nadace se v posledních letech orientuje také na vytváření podmínek a podporu vědy a výzkumu v rámci jednotlivých témat, jako jsou: lidská práva, vzdělávání, školení pedagogického personálu, demokratické občanství, trvale udržitelný rozvoj, ekologie a ochrana životního prostředí.

oficiální stránka Nadace Anny Lindhové v angličtině

Od roku 2005 se ALF podílí na aktivitách v různých oborech- především se jedná o vzdělávání, kulturu a média- a má tak zásadní vliv na vzájemné vnímání odlišných kultur. Nadace vybudovala rozsáhlou síť, jejímiž členy je více než 4000 nevládních organizací a občanských sdružení. Svou aktivitou chce nadace přispět k vytváření Interkulturní strategie Euro-středomořského partnerství, poskytovat doporučení pro zákonodárce a instituce a prosazovat společné hodnoty.

Sídlem a ústředím celé organizace Nadace Anny Lindhové je Egyptská Alexandrie. Na financování se podílí  všech 42 členů Unie pro Středomoří a Evropská komise. Členské státy jsou: Albánie, Alžírsko, Belgie. Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Itálie, Jordánsko, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mauretánie, Monako, Maroko, Nizozemsko, Palestina, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Tunisko a Turecko.

English
العربية
Česky
Arabesque facebok