Podmínky studia

POVINNOSTI ARABSKÉHO INSTITUTU ARABESQUE:

Jazyková výuka v Arabském institutu Arabesque probíhá podle aktuálního rozvrhu platného na daný akademický semestr.

Vyučující chodí na hodinu včas a připraven. Odpovídá na dotazy, které souvisejí s probíraným učivem, a náročnost hodiny se snaží přizpůsobit jazykové úrovni studentů. 

Vyučující je povinen vést záznam o vyučovací hodině do třídní knihy. 

Pokud není stanoveno jinak, jedna lekce trvá 90 minut a zahrnuje dvě učební hodiny o 45 minutách. Výuka neprobíhá během státních svátků, není-li dohodnuto jinak. 

O všech změnách, které se dotýkají kurzu, budou jeho účastníci dopředu informováni.

Minimální počet studentů ve skupinovém kurzu jsou 3-4 studenti.

Maximální počet studentů ve skupinovém kurzu je 8 studentů.

Pokud se nesejde požadovaný počet studentů, kurz nebude otevřen. V tomto případě je možné se domluvit na individuálním plánu studia anebo studentovi vrátit celé kurzovné. 

V případě, že se nebude moci na výuku dostavit vyučující lektor, poskytne Arabesque studentům zastupujícího lektora anebo se škola se studenty domluví na jiném náhradním termínu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ KURZŮ 

Před nástupem do kurzu musí účastník vyplnit přihlášku ke studiu a provést platbu za sjednaný kurz. Kurz je možné uhradit hotově v naší kanceláři anebo převodem na účet. 

V ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály.

Pokud se student nemůže na výuku dostavit, je třeba, aby o tom informoval nejpozději 24 hodin předem studijní oddělení ( 777 787 337 ) - pro naše lektory je důležité, aby věděli, kolik studentů bude na hodině a tomu přizpůsobili výuku. Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují. 

V případě, že docházku na hodinu zruší student, nebude se na příští hodině kvůli němu opakovat učivo, protože by to brzdilo další studenty ve studiu. Omluvenému studentovi, v případě jeho zájmu, poskytneme podklady pro samostudium. Hodiny zameškané vlastní vinou se studentovi nenahrazují na jiných kurzech.

Pokud student zjistí, že mu daná skupina nevyhovuje, může přestoupit do jiné vhodné studijní skupiny nebo se domluvit na individuálním plánu studia. V tomto případě však nemusí platit původní cenu kurzu.

Klient po absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky má právo na vydání certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát můžeme vystavit v češtině, angličtině nebo v arabštině. 


Zrušení studia a vrácení kurzovného : 

Kurzovné se po zahájení studia nevrací, pokud škola splnila všechny podmínky studia (platí jak pro skupinové tak individuální kurzy).

Kurzovné vracíme celé v případě vážného onemocnění. Kurzovné se vrací i v případě, že kurz byl zrušen z důvodů nedostatečné obsazenosti.

V případě přestěhování, práce v zahraničí anebo nástupu do školy nebo do nového zaměstnání, které neumožňují pravidelnou návštěvu kurzu, má klient nárok na vrácení kurzovného pouze v případě, že neproběhlo více než 4 lekce z jeho kurzu před zasláním elektronické žádosti o vrácení kurzovného. Takto vrácené kurzovné je sníženo o zápisné ve výši 20% z původní ceny kurzu a o storno poplatek ve výši 20% z původní ceny kurzu.

Kurzovné vracíme v plné výši i v případě, že nedodržíme zásadně termín zahájení kurzu, který byl ZÁVAZNĚ sdělen klientovi. Zásadní nedodržení termínu zahájení se rozumí tři týdny změny zahájení (dříve, později).

English
العربية
Česky
Arabesque facebok